Datoer og tema for nettmøter i renholdsoperatørfaget

4-1

Når du kjøper vårt kurs, får du tilgang til undervisningsvideoene og nettmøter med faglærere i 12 måneder.

Nettmøtene med faglærer supplerer undervisningsvideoene på den måten at du her kan drøfte dine spørsmål med lærer. Du vil også treffe andre kursdeltakere. Nettmøtene foregår i Teams. Du trenger kun mobiltelefon for å være med på nettmøtene, men mange foretrekker noe med større skjerm som nettbrett eller PC for å se bedre det faglærer deler gjennom skjermen. 

Under følger en beskrivelse av hva som er tema i de ulike nettmøtene. Du får tilgang til alle disse. 

Nederst er oversikten over alle nettmøter. Da kan du planlegge ditt studium. 

Ta sikte på eksamen i desember 2021 eller juni 2022 - valget er ditt!

Fagmøte 1

Modul 4: Utstyr og metoder

 • Innhold:
  • Utstyr: Mopper, utstyrstabell.
  • Metoder: Rengjøring av inventar, rengjøring av gulv, rengjøring av vegger, himling og vinduer.
  • Vask og stell av utstyr: Moppevaskeri, vask og stell av kluter og mopper, vask og stell av redskaper, desinfisere infisert utstyr.

Modul 5: Renholdsmidler, innhold og bruk

 • Innhold:
  • Renholdsmidler: pH-verdier, innholdet i renholdsmidlene.
  • Rengjøringsmidler og skuremidler: Fjerning av fast smuss, inndeling av rengjøringsmidler, skuremidler.
  • Dosering: Hvordan dosere rett, måleenheter.
  • Vedlikeholdsmidler: Harde gulv, tekstile gulv, inventar og metall.
  • Renholdsmidler og HMS: Forskrifter og merking, sikkerhetsdatablader, oppbevaring, bruk, håndtering.
Fagmøte 2

Modul 6: Maskiner

 • Innhold:
  • Maskiner og bruk: Sikkerhet, opplæring, ergonomi.
  • Gulvmaskiner: Skuremaskiner, highspeedmaskiner, gulvvaskemaskiner, feiemaskiner. Støv- og vannsugere: Slangestøvsuger, børstestøvsuger, sentralstøvsuger, vannsuger.
  • Tepperensmaskiner: Våtrenser; sjamponeringsmaskin.
  • Andre maskiner: Damprenser, høytrykksvasker, lavtrykksanlegg. Høytrykksanlegg.

Modul 7: Materialer og vedlikehold

 • Innhold:
  • Vedlikehold av inventar og metaller
  • Vedlikehold av harde og halvharde gulv: Polish og andre midler
  • Rense tekstile møbler, gardiner og gulv: Rense med damprenser, våtrenser, fuktrense med skuremaskin og moppeskive
  • Vaske og etterbehandle tekstiler: Maskiner og utstyr, vask og etterbehandling.
Fagmøte 3

Modul 9: Vurdere og planlegge renhold etter tegning

 • Innhold:
  • Medvirkning ved planlegging a bygg: brukergrupper og rådgiverbistand.
  • Ulike typer tegninger: oversiktstegninger og arbeidstegninger.
  • Uttrykk og symboler: Målestokker, tekst- og figurfelt, tall og symboler.
  • Utforming av spesielle rom: Rom til renhold, våtrom og toaletter.
  • Krav til elektriske opplegg: Sikkontakter, sikringer, belysning, varmeelementer.

Modul 10: Planlegge og kalkulere renhold

 • Innhold:
  • Registrere og vurdere forhold i renhold: Areal og gulvbelegg, renholdsfrekvenser, krav til hygiene og kvalitet.
  • Vurdere og velge kalkulasjonstall: Standardtider, normtall, nøkkeltall, kalkulasjonstall.
  • Beregne tid til renhold: Kalkulere renholdstid, vurdere kalkulert tid.
  • Kalkulere kostnader til renhold: Timekostnad, årskostnad. Planlegge og dokumentere regelmessig renhold: Renholdsplan, arbeidsplan, planlegge renhold i ulike romgrupper, dokumentere regelmessig renhold.
Fagmøte 4

Modul 12: Rengjøring med kvalitet, NS-INSTA 800

 • Innhold:
  • Innføring i NS-INSTA 800: Ord og uttrykk i standarden,
  • Kvalitetsnivåer og kvalitetsprofiler: Kvalitetsnivåer, kvalitetsprofiler, tillatte mengder urenheter
  • Roller og ansvar: Arbeidsgiver, renholdsleder, renholder og kunden
  • Renholdsmetoder og kvalitet: Hvordan velge hensiktsmessige metoder i renhold.

Modul 13: Planlegge og kalkulere renhold

 • Innhold:
  • Kompetanse: Kunnskapsnivå 1-4
  • Visuell kontroll: Prinsipper for visuell kontroll, hvordan utføre kontroller.
  • Måle med instrumenter: Støvmengde på overflater, friksjon, glans
  • Stikkprøvekontroll: Enkel stikkprøvekontroll, dobbel stikkprøveplan, total inspeksjon
  • Rapportering: Kontrollere, rapportere.

 

For å ha nytte av nettmøtet bør gjøre følgende før nettmøtet starter:

 • se gjennom videoene tilhørende dette nettmøtet
 • les gjennom modul 12 og 13 i boka
 • svar på spørsmålene på slutten av modul 12 og 13 i boka
Fagmøte 5

Modul 11: Spesielle oppgaver i renhold

 • Innhold:
  • Renhold av tekniske hjelpemidler: Datamaskiner, telefoner, skriftprosjektører, hvit-tavler og interaktive tavler, arbeids- og ansvarsfordeling.
  • Fjerning av grafitti: Maskinell fjerning, fjerning med kjemi, forebyggende behandling mot grafitti.
  • Overflater og smuss på fasader: Overflater på fasader, smuss på fasader, aldring av smuss.
  • Rengjøring av fasader: Rengjøre ved å løse og skylle, rengjøre med høytrykk, løse og rengjøre med damp, rengjøre med kjemiske midler, rengjøre med mekaniske metoder.
  • Skadesanering: Sikring av skadested, registrering og sortering, utstyr til utbedring av skader, utstyr og midler til rengjøring.
  • Saneringsmetoder: Skadesanering etter brann, sanering av ulike bygningsdeler og gjenstander.

Modul 1: Renhold og renholdsservice

 • Innhold:
  • Renhold-et viktig fag og yrke: Et viktig arbeid, En nødvendig tjeneste.
  • Samhandling på arbeidsplassen: Etikk, arbeidsmiljø, bedriftskultur.
  • Kontakten med kunder: Prosedyrer for kvalitetssikring, god service, god kundebehandling.

Modul 2: Hygiene

 • Innhold:
  • Personlig hygiene: Kroppshygiene, arbeidsantrekk, forebyggende hygienetiltak.
  • Smittekilder: Mennesker, dyr, næringsmidler.
  • Smittestoffer: Bakterier, virus, sopper, protozoner og alger
  • Overføring av smitte: Kontaktsmitte, mat og vann, i luft, ved stikkskade
  • Renholdshygiene: Rengjøre, desinfisere, sterilisere

For å ha nytte av nettmøtet bør gjøre følgende før nettmøtet starter:

 • se gjennom videoene tilhørende dette nettmøtet
 • les gjennom modul 1, 2 og 11 i boka
 • svar på spørsmålene på slutten av modul 1,2 og 11 i boka
Fagmøte 6

Modul 14: Lover og regelverk i renholdsfaget

 • Innhold:
  • Definisjoner: Lover, forskrifter, direktiver
  • Arbeidsmiljøloven: Kapittel 1-20
  • Sentrale forskrifter: Utføring av aktiviteter i petr0liumsvirksomheten, miljørettet helsevern i barnehager og skoler, utforming og innretning av arbeidsplasser, systematisk HMS-arbeid i virksomheter, Internkontrollforskriften for næringsmidler, offentlig godkjenning, offentlige anskaffelser
  • Aktuelle standarder og miljømerkinger: Ledelsessystemer for kvalitetskrav, NS-INSTA 800, rengjøringskvalitet og merkinger
  • Krav til offentlige anskaffelser: Prekvalifisere, vurdere anbud og tilbud, klagenemnda for offentlige anskaffelser
  • Alminnelige kontraktsbestemmelser: Utførelse, kontroll

 

Eksamensforberedelse


For å ha nytte av nettmøtet bør gjøre følgende før nettmøtet starter:

 • se gjennom videoene tilhørende dette nettmøtet
 • les gjennom modul 14 i boka
 • svar på spørsmålene på slutten av modul 14 i boka
 • Se gjennom video om eksamensforberedelse.
 • Se gjennom eksamensoppgave gitt på begynnelsen av kurset og se på løsningsforslaget.
 • Se over tilbakemeldingene på din egen eksamensinnlevering som du har lever til faglærer.
 • Samle sammen notater som du kan ha med deg på eksamen.
 • Noter deg spørsmål du har til eksamen som du kan stille til faglærer
Fagmøte 7

Modul 3: HMS Helse, miljø og sikkerhet

 • Innhold:
  • Kroppen: Viktige deler i kroppen, riktig bruk av kroppen i arbeidet
  • Risikovurdering: Kartlegge, handle, følge opp, dokumentere
  • Verneutstyr: Vernemasker, øyevern, hørselvern, hodevern, vernehandker, vernesko, verneklær, sikring mot fall
  • Avfall: Avfallspyramiden, kildesortering, avfallsinnretninger, håndtering

Modul 8: Renholdsfagets historie

 • Innhold:
  • Renhold før og nå: Hjemme, yrkesbygg, andre virksomheter, yrkestitler
  • Systemer i renhold: Tradisjonelt renhold, programmert renhold, renhold etter behov, renhold med synlige kvalitetsmål, renhold med NS-INSTA 800, ny teknologi
  • Virksomheter i renhold: Vinduspussfirmaer, renholdsfirmaer, kommunale bedrifter, godkjenningsordninger
  • Overflater og hjelpemidler: Overflater, renholdsutstyr og maskiner, renholdsmidler og metoder
  • Kostnader i renhold: Lønn, ytelser
  • Tilbud om opplæring: Opplæring i regi av arbeidsgiver, opplæring i miljø- og vedlikeholdsfag, høyere utdanning

For å ha nytte av nettmøtet bør gjøre følgende før nettmøtet starter:

 • se gjennom videoene tilhørende dette nettmøtet
 • les gjennom modul 3 og 8 i boka
 • svar på spørsmålene på slutten av modul 3 og 8 i boka
Skrivekurs 1

Notatteknikker, hvordan forstå eksamensoppgaven og setningsstartere.:

 • Studere: Tankekart og tonotat.

 • Hvordan lese eksamensoppgaven?

 • Vanlige setningsstartere som er nyttige å kunne når du skal skrive oppgave. 

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Skrivekurs 2

Hvordan få til rett ordlyd i eksamensbesvarelsen?

 • Hvilken ordlyd skal vi ha i en eksamensbesvarelse og hvorfor?

 • Lærer tar utgangspunkt i tekster som kursdeltakere har levert inn for å vise hvordan man kan få til ordlyden som er ønskelig.

 • Oppgave til innsending:Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Skrivekurs 3

Notatteknikker og disposisjonsteknikker?

 • Studere: Tankekart og tonotat

 • Lage oppgavedisposisjon: 

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Skrivekurs 4

Hva kjennetegner språket vi bruker i en eksamensoppgave og hvordan skiller det seg fra vanlig språk?

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Datoer for fagmøter renholdsoperatør høst 2021

 

Dato Tidspunkt Tidspunkt
Måned 10-13 18-21
     
januar 2022    
lørdag 15.januar fagmøte 1  
lørdag 29.januar fagmøte 2  
     
februar 2022    
torsdag 10.februar   fagmøte 1
lørdag 12.februar fagmøte 3  
lørdag 19.februar fagmøte 4  
torsdag 24.februar   fagmøte 2
     
mars 2022    
lørdag 5.mars fagmøte 5  
torsdag 10.mars   fagmøte 3
torsdag 24.mars   fagmøte 4
lørdag 26.mars fagmøte 6  
     
april 2022    
torsdag 7.april   fagmøte 5
torsdag 21.april   fagmøte 6
lørdag 23.april fagmøte 7  
     
mai 2022    
torsdag 12.mai   fagmøte 7

 

 

Datoer for skrivekurs høst 2021

 

Dato Tidspunkt Tidspunkt
Oktober 10-12 17-19
fredag 15.oktober Skrivekurs 3  
fredag 22.oktober   Skrivekurs 3
fredag 29.oktober   Skrivekurs 1
     
November    
fredag 5.november   Skrivekurs 2
fredag 12.november   Skrivekurs 3
fredag 12.november Skrivekurs 4  
fredag 19.november   Skrivekurs 4

 

 

 

tt